نظارت بر تهیۀ نرم افزار و صحت سنجی و تکمیل اطلاعات GIS با شرکت ادساب

image_pdfimage_print
با توجه به اتمام دوره عضویت اعضای قبلی کمیته و تغییرات ایجاد شده در پستهای سازمانی شرکت ، اعضای جدید کمیته GIS مطابق با نظامنامه این کمیته، حکم خود
را از مدیرعامل شرکت دریافت نمودند.

اعضای کمیته GIS به شرح زیر می باشد:
  • مسئول کمیته : آقای احمد کردستانی (معاون برنامه ریزی و تحقیقات)
  • دبیر کمیته : آقای حسن صالحی وزیری (کارشناس GIS)
  • راهبران معاونت برنامه ریزی : آقای امیر محبوبی نژاد و خانم نرگس یکدانه
  • راهبران معاونت طرح و توسعه : آقای مجید غفاریان ، آقای سید علی دهقان نیری ، آقای سید علی یزدانی ، آقای حمید آخوندی
  • راهبران GIS معاونت بهره برداری : آقای میرزا رضا صفار نیری ، آقای آرمان گلزارفر ، آقای عبدالرحیم عزیزی
  • نماینده دفتر حقوقی : آقای امیرحسین جلالی
  • نماینده دفتر حراست و امور محرمانه : آقای علی معنویت