برگزاری چهل و سومین جلسه کمیته GIS

چهل و سومین جلسه کمیته GIS با حضور اعضای جدید کمیته برای آشنایی اعضای جدید با فعالیتهای واحد و کمیته GIS  و همچنین شنیذن نقطه نظرات اعضا برگزار شد.

حضور فعال نماینده واحد GIS در کمیته های راه اندازی پروژه ها از جمله پروژه های اصلاح و بهینه سازی و نحوه اعمال برداشت اطلاعات GIS  در این قراردادها از مصوبات این جلسه بود.