تهیه نقشه شبکه موجود و آینده

image_pdfimage_print

با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع استان، نقشه GIS  شبکه موجود و آینده شرکت توسط واحد GIS  تهیه و بروز گردید که آماده چاپ و نصب می باشد.

از خصوصیات نقشه جدید می توان به اعمال وضعیت آینده شبکه بر روی آن اشاره نمود.