تهیه سامانه استعلام حریم

با همکاری واحد  GIS شرکت و دفتر حقوقی سامانه استعلام حریم برای پاسخگویی سریع و دقیق به استعلامات حریم راه اندازی گردید.

این سامانه در جهت توسعه خدمات دولت الکترونیک و عدم نیاز به مراجعه حضوری متقاضیان ایجاد شده است.

این سامانه یکی از امکانات Web GIS شرکت بوده و متقاضی فقظ با مراجعه به وبسایت شرکت و ورود به بخش استعلام حریم، درخواست خود را که شامل اطلاعات فردی شخص حقیقی یا حقوقی و اطلاعات عارضه مورد نظر از جمله مختصات عارضه می باشد را تکمیل و ارسال می نماید و با کد پیگیری که از سامانه دریافت می کند می تواند روند رسیدگی به درخواست را رهگیری و در نهایت پاسخ استعلام خود را دریافت نماید.

در بخش بررسی و پاسخگویی نیز با ثبت درخواست متقاضی در سامانه استعلام حریم، سندی  با همان مشخصات در سامانه میروفایلر ایجاد می گردد که از طریق کارشناس واحد حقوقی به واحدهای فنی ارجاع می شود.

همچنین کارشناس حقوقی با مراجعه به شامانه استعلام حریم درخواستهای جدید ثبت شده را برای بررسی فنی به کارشناسان فنی معاونتهای برنامه ریزی، طرح و توسعه و بهره برداری ارجاع می دهد.

کارشناسان فنی با بررسی وضعیت و جانمایی عارضه مورد نظر با خطوط شبکه که بر روی سامانه موجود است نتیجه بررسی خود را به کارشناس حقوقی ارجاع می دهند و نهایتا پاسخ متقاضی از طریق ارتباط با میروفاییلر تهیه و از طریق سامانه استعلام حریم قابل دریافت می باشد.