تهیه روش اجرایی به روزرسانی GIS در شرکت برق منطقه ای

image_pdfimage_print

در راستای نظام مند شدن نحوه بروزرسانی اطلاعات مکانی و توصیفیی GIS، روش اجرایی بروزرسانی GIS تهیه گردید.

با توجه به تغییرات شبکه انتقال و فوق توزیع ناشی از پروژه های احداث و توسعه، اصلاح و بهینه سازی و سرویس و نگهداری لازم است اطلاعات GIS بروز گردند که برای اینکار با توجه به دستورالعمل بروزرسانی حین فعالیتهای روزانه شرکت توانیر، روش اجرایی بروزرسانی با همکاری راهبران GIS معاونتهای طرح و توسعه و بهره برداری تهیه گردید.