1

انجام صحت سنجی اطلاعات توصیفی خط و پستها در قرارداد PM معاونت بهره برداری

برای اولین بار در سطح شرکتهای برق منطقه ای، برق منطقه ای یزد برای صحت سنجی اطلاعات توصیفی خطوط و پستها از ظرفیت قرارداد PM معاونت بهره برداری استفاده نمود.

با این ابتکار از آنجاکه در طول قرارداد PM کارشناسان پیمانکار تمامی اجزا و تجهیزات شبکه را مورد بازدید و بررسی قرار می دهند همزمان اطلاعات توصیفی GIS را نیز صحت سنجی و تکمیل می نمایند.

این کار با همکاری و مساعدت معاونت و همکاران محترم معاونت بهره برداری در حوزه پستها تکمیل شده و در مورد خطوط شبکه درحال انجام است.