تاریخ آخرین ویرایش: ۲۱ / ۱۰ /۱۳۹۹

فرآیند ارسال پیشنهادات

image_pdfimage_print

شرح عملیات کمیته نظام پیشنهادات :

باتوجه به اصلاح آیین نامه نظام پیشنهادها کلیه افراد اعم از کارکنان و خانواده آنها و افراد خارج از سازمان میتوانند با تکمیل فرم ، پیشنهادهای خود را به دفتر بهره وری ارسال نمایند

پیشنهادها پس از وصول براساس ماهیتشان به دو گروه پیشنهادهای فنی و پیشنهادهای اداری،مالی تقسیم شده و تصویر آنها (با حذف مشخصات و امضای پیشنهاددهنده) برروی شبکه کامپیوتری شرکت قرارداده شده و برای اعضای کمیته مربوطه share  میشود تا قبل از تشکیل جلسه، اعضا فرصت بررسی پیشنهادها را داشته باشند.

پیشنهادهای فنی در کمیته تخصصی فنی مطرح و درصورت موافقت نصف به اضافه یک اعضا به تصویب میرسد و درغیر اینصورت پیشنهاد رد میشود.پیشنهادهای غیرفنی نیز در کمیته تخصصی اداری،مالی مطرح میشود آنگاه هریک از اعضا امتیازی بین ۰ تا ۱۰ به پیشنهاد میدهند شرط پذیرش پیشنهاد اینست که اولا نصف به اضافه یک اعضا امتیاز بالای ۵ به پیشنهاد داده باشند و درضمن میانگین امتیاز پیشنهاد نیز ۵ یا بیشتر باشد.درغیر اینصورت پیشنهاد رد میشود.

پس از بررسی اولیه پیشنهادها در کمیته های تخصصی ، پیشنهادهای پذیرفته شده برای بررسی نهایی به کمیته عالی ارسال میگردد درآنجا باتوجه به ترکیب کمیته که از مدیران شرکت میباشند قابلیت اجرایی بودن پیشنهاد و مزایای اجرای آن مورد بحث قرارگرفته و تصمیم نهایی درمورد رد یا تصویب پیشنهاد اتخاذ و درصورت پذیرش پیشنهاد میزان پاداش آن تعیین میگردد.

دبیر کمیته عالی پس از تنظیم صورتجلسه آن را جهت اظهارنظر برای مدیریت محترم عامل ارسال میکند درصوت تأیید صورتجلسه و صدور دستور اجرای مصوبات توسط ایشان ، دبیر کمیته عالی نامه ای جهت اجرای پیشنهاد تهیه و آن را به انضمام تصویری از پیشنهاد برای واحد اجراکننده ارسال میکند ضمنا درخواست پاداش برای پیشنهاددهنده تنظیم و جهت صدور دستور پرداخت به مدیریت محترم عامل ارسال می نماید.

در پایان کلیه اطلاعات مربوط به پیشنهادها شامل مشخصات پیشنهاددهنده، تاریخ ارائه پیشنهاد ،خلاصه ای از پیشنهاد، زمینه پیشنهاد ، مزایای حاصل از اجرای پیشنهاد، تاریخ بررسی اولیه و نهایی، نتیجه بررسی ، واحد اجراکننده و پاداش پیشنهاد در بانک اطلاعات نظام پیشنهادها ثبت میشود. آنگاه صرفنظر از نتیجه بررسی پیشنهاد (تصویب یا رد) نامه ای برای پیشنهادهنده ارسال و ضمن تشکر از وی نتیجه بررسی پیشنهاد به اطلاع او رسانده میشود (درصورت رد پیشنهاد دلایل آن و درصورت پذیرش پیشنهاد میزان پاداش اختصاص یافته به اطلاع پیشنهاددهنده رسانده میشود).