1

دفتر حراست و امور محرمانه

شرح وظایف

انجام اقدامات لازم در اجراي سياستها و خط مشي هاي حفاظتي ابلاغ شده از طريق دفتر مركزي حراست وزارت نيرو

– نظارت بر تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي براي كليه اموال و تجهيزات شركت

– نظارت بر اجراي برنامه ها وسياستهاي امنيتي، نگهداري وحفاظت از تاسيسات،تجهيزات،سخت افزار،سرويسهاي شبكه و….

– نظارت بر اجراي سيستم كنترل  ورود وخروج كاركنان وارباب رجوع

– ايجاد دبيرخانه و بايگاني محرمانه شركت ودريافت،ارسال، توزيع و پيگيري نامه هاي محرمانه بر اساس دستورالعمل ابلاغي

– نظارت بر نگهداري و حفاظت از اسناد محرمانه شركت

– نظارت وهمكاري درپياده سازي طرح هاي مديريت بحران وپدافندغيرعامل

– نظارت بررعايت اصول حفاظت فيزيكي دارائيهاي شركت

– تلاش درجهت حفظ امنيت دارائيهاي شركت درزمينه فناوري اطلاعات

– همكاري وايجاد هماهنگي لازم با نهادهاوسازمانهاونهادهاي محلي جهت انجام امورحراستي شركت برابرابلاغيه هاي وزارت نيرو

– نظارت بر صدوركارت شناسايي براي كاركنان شركت

– اعلام نظر در خصوص صلاحيت كاركنان اعزامي به خارج از كشور به مديرعامل و مراجع ذيربط

– بررسي وپيشنهاد مشاغل حساس و كليدي شركت و اعلام نظر در خصوص صلاحيت كاركنان جهت تصدي مشاغل حساس

– همكاري ونظارت برتهيه،نگهداري ، نقل وانتقال و مصرف مواد ناريه موردنياز طرحهاي شركت بر اساس دستورالعمل هاي ابلاغي

– نظارت بر تهيه سلاح، مهمات، لوازم مخابراتي بي سيم و نظارت بر نحوه استفاده، نگهداري و نقل وانتقال آنها

– ارائه مشاوره امنيتي و خدمات اطلاعاتي لازم به مديريت عامل شركت

– حضوردرجلسات كميسيونهاي معاملات،مناقصه وغيره…به منظورنظارت وكنترل به عملكردآنها

  • تلاش درجهت استقرار وارتقاء نظام هاي مديريتي و استراتژيك شركت

– نظارت بر عملكرد پرسنل تحت سرپرستي

– انجام ساير وظايف شغلي طبق دستورمقام مافوق
اطلاعات تماس

نام و نام خانوادگی مدیر :سید جلال حسینی

تلفن مستقیم : ۳۸۲۵۳۴۷۹