1

تحقیقات

تعریف پروژه تحقیقاتی

دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی، شرکت های دانش بنیان و اعضا محترم هیئت علمی دانشگاه ها می توانند پیشنهاد تحقیقاتی ارائه نمایند. خواهشمندیم با مطالعه عناوین اولویت‌های تحقیقاتی، صرفا پیشنهادهای خود را در این محورها ارسال فرمایید. فرم دوصفحه‌ای تکمیل شده را صرفا از طریق ایمیل ایمیل تحقیقات ارسال نمایید.

خاتمه پروژه تحقیقاتی

محققان محترم درخواست صورت وضعیت نهایی پروژه، منوط به تکمیل موارد ذیل طبق فرمت تعیین شده و ارسال از طریق سی دی یا ایمیل مذکور است.
1- فرم 2 صفحه ای
2-فرم 13 صفحه ای
3- مقاله 4 صفحه ای
4- فرم خلاصه نتایج پروژه
5- گزارش های مرحله ای
6- گزارش نهایی
7- پاورپوینت ارائه شده

برای دریافت اطلاعات تکمیلی با تلفن  03535282215 تماس حاصل فرمایید.

فرم سوابق فعالیت های پژوهشی

فرم دوصفحه ای تعریف پروژه

اولویت تحقیقاتی 1399

فرم 13صفحه ای تعریف پروژه

فرمت مقاله