منو
صفحه اصلیسامانه هاسامانه مشترکین و متقاضیان


سامانه مشترکین و متقاضیان

 

 1- درخواست انشعاب

مراحل این درخواست برای انشعابات صنایع بزرگ می باشد برای درخواستهای کمتر از 7 مگاوات بهسایت شرکت توزیع برق یزد مراجعه فرمائید.  

 1. فرم درخواست تامین برق
 2. کروکی دقیق محل مصرف
 3. تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 4. ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :
  • پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی
 5. معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی
 6. آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی

 فرم درخواست  انشعاب برق 

 

2: تغییر نام

مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ،تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب ) که مورد تایید شرکت باشد ، پس از احراز هویت ، تقاضای تغییر نام مشترک را بنماید .در هنگام تغییر نام ، شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید

 • تغییر نام مشترک و همچنین پاسخ به استعلام های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد
 • چنانچه مشترک ، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد که به طور رسمی به خریدار منتقل نشده کماکان به نام مشترک اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مسترد می گردد.
مدارک مورد نیاز جهت تغییرنام
 1. فرم تغییرنام
 2. ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا اسناد مثبته ای ( قولنامه رسمی ،تعهد محضری ، تقاضای مالک انشعاب)
 3. تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی(تغییرنام )
 4. ارائه مجوز صنعتی با نام جدید شرکت
 5. ارائه معرفی نامه نماینده قانونی شرکت جهت پیگیری امور درخواست تغییر نام و مشخصات

3- افزایش  دیماند(قدرت مصرفی)

مدارک مورد نیاز:
   1. درخواست افزایش و یا کاهش قدرت (دیماند) برق
   2. کروکی دقیق محل مصرف
   3. تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
   4. ارائه تصویر یکی از مدارک ذی
    • پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی
   5. معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی
   6. آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی   درخواست افزایش دیماند

4- کاهش دیماند( قدرت مصرفی)

مدارک مورد نیاز:
 1. تکمیل فرم درخواست کاهش قدرت برق
 2. کروکی دقیق محل مصرف
 3. تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 4. ارائه تصویر یکی از مدارک ذی
  • پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی
 5. معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی
 6. آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی  درخواست کاهش دیماند

5-درخواست انصراف از انشعاب قبل از برقراری انشعاب

انصراف متقاضی از اجرای قرارداد:

در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق به عللی در خواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای متقاضی مذکور ( از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ) مابقی پرداختی متقاضی را مسترد نماید

مدارک مورد نیاز

 1. ارائه معرفی نامه نماینده قانونی شرکت جهت پیگیری امور مربوط به فسخ قرارداد
 2. فرم درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب    درخواست قطع انشعاب

6- درخواست انشعاب موقت

مدارک مورد نیاز:
 1. تکمیل فرم واگذاری برق موقت 
 2. کروکی دقیق محل مصرف
 3. تصویر آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
 4. ارائه تصویر یکی از مدارک ذیل :
  • پروانه تاسیس ، پروانه بهره برداری ، موافقت اصولی ، گواهی فعالیت صنعتی
 5. معرفی نامه از شرکت شهرکهای صنعتی در صورت قرار گرفتن محل کارخانه در شهرک صنعتی
 6. آدرس : آدرس مکاتباتی – آدرس محل مصرف – شماره تلفن – شماره موبایل – ایمیل – کد پستی  درخواست وصل انشعاب موقت

7- نصب و تغییر مکان و تست وسائل اندازه گیری و کنتور

مدارک مورد نیاز جهت نصب و تغییر مکان و تست وسائل اندازه گیری و کنتور

 1. تکمیل فرم درخواست
 2. ارائه توضیحات و ارائه دلائل درخواست نصب و یا تغییر مکان و تست وسائل اندازه گیری و کنتور
 3. ارائه معرفی نامه نماینده قانونی شرکت جهت پیگیری امور 
 درخواست نصب و تغییر مکان و تست کنتور 

8- بررسی صورتحساب برق

مدارک مورد نیاز

فرم تکمیل شده درخواست صورتحساب برق

 درخواست بررسی صورتحساب  

end faqبرای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

سید محمد رضا موسوی   : 3185314 

 

سایر خبرهای مرتبط