شناسنامه خدمات الکترونیکی

تسویه حساب (13031465100)
تسویه بدهی (13031465101)
تغییر تعرفه یا گزینه تعرفه (13031465102) صدور قبض المثنی (13031465103)
بررسی صورت حساب (13031465104) سوابق مصارف و صورت حساب (13031465105)
سوابق پرداخت (13031465106) درخواست انصراف قبل از برقراری انشعاب (13031466100)
تغییر مکان داخلی (13031466101)
نصب مجدد انشعاب (13031466102)
جمع آوری موقت انشعاب (13031466103) جمع آوری دائم انشعاب (13031466104)
اصلاح اطلاعات (13031466105)
اصلاح نام (13031466106)
تغییر نام (13031466107) آزمایش کنتور (13031466108)
اصلاح سرویس انشعاب (13031466109)
قطع موقت انشعاب (13031466110)
وصل مجدد انشعاب (13031466111) ش اافزایش آمپراژ (13031467100) درخواست کاهش آمپراژ (13031467101) درخواست انشعاب آمپری (13031467102) تفکیک یا ادغام انشعاب (13031467103) واگذری برق موقت (13031467104)